Onderstaande algemene voorwaarden zijn geldig voor alle trainingen, producten en consultancy werkzaamheden van LearningWaves. Alleen voor de Master in Business Learning gelden aangepaste voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN LEARNINGWAVES BV

 

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training of consultancy is gesloten.

Deelnemer: de persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een training deelneemt.

Training: cursus, training, workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Open training: training met deelnemers uit verschillende bedrijven en/of organisaties.

Besloten training: training met deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie of samenwerkend aan eenzelfde project.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. LearningWaves heeft als doel de opdrachtgever te ondersteunen bij het vormgeven en/of verwezenlijken van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet LearningWaves door middel van training, workshops, begeleiding, presentaties etc. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden. De werkzaamheden zijn een inspanningsverplichting.
 2. LearningWaves verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door LearningWaves ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden dienen door LearningWaves uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden ‘uitdrukkelijk’ van de hand gewezen voor zover deze in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
 4. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en LearningWaves is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit en/of samenhangend met deze Algemene Voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de dichtstbijzijnde bevoegde rechter in de vestigingsplaats van LearningWaves.

 

Artikel 4.1 Open training

 1. Inschrijving voor de open trainingen vindt plaats door het versturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier via de website van LearningWaves.
 2. LearningWaves bevestigt een inschrijving steeds schriftelijk. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
 3. Aanmeldingen worden gehonoreerd op volgorde van inschrijving
 4. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent deelnemers en factuuradres.
 5. Bij inschrijving gelden de tarieven, zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website en andere documentatie zijn vermeld, tenzij anders overeengekomen en dit schriftelijk is vastgelegd.
 6. De deelnamekosten worden na aanvang van de eerste trainingsdag gefactureerd.
 7. Kosteloze ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk, na schriftelijke kennisgeving, tot 2 weken voor de geplande eerste trainingsdag.
 8. Bij annulering binnen 2 weken, maar langer dan 5 dagen, voor de eerste trainingsdag, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. De opdrachtgever kan met instemming van LearningWaves en door betaling van administratiekosten de medewerker op een andere datum laten deelnemen of een andere medewerker laten deelnemen aan de training waarvoor was ingeschreven.
 9. Bij annulering binnen 5 dagen voor of op de eerste trainingsdag, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd, evenals de aanvullende kosten die LearningWaves reeds verschuldigd is bij derden voor zover deze niet zijn inbegrepen in de trainingsprijs. De opdrachtgever kan met instemming van LearningWaves en door betaling van administratiekosten de medewerker op een andere datum laten deelnemen of een andere medewerker laten deelnemen zolang de training nog niet is aangevangen.

 

Artikel 4.2. Besloten training

 1. Het vastleggen van een besloten training vindt plaats door het tekenen van een volledig ingevulde opdrachtbevestiging of een bevestiging via de mail.
 2. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deze training en vastgelegde data tot stand.
 3. Er geldt een minimale inschrijving van 25 deelnemers, tenzij anders overeengekomen en dit schriftelijk is vastgelegd.
 4. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent deelnemers en factuuradres.
 5. In de opdrachtbevestiging worden de prijs en de aanvullende afspraken vastgelegd .
 6. De kosten van de training en aanvullende afspraken worden na aanvang van de eerste trainingsdag gefactureerd.
 7. Kosteloze annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk, na schriftelijke kennisgeving, tot 4 weken voor de geplande eerste trainingsdag.
 8. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de eerste trainingsdag wordt 50% van de training in rekening gebracht.
 9. Bij annulering binnen twee weken voor de eerste trainingsdag of na aanvang van de training, zijn de volledige trainingskosten verschuldigd, evenals de aanvullende kosten die LearningWaves reeds verschuldigd is bij derden voor zover deze niet zijn inbegrepen in de trainingsprijs.

 

Artikel 4.3 Consultancy

 1. Afspraken voor consultancy worden gemaakt tussen de opdrachtgever en een LearningWaves consultant.
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent facturatie gegevens.
 3. De kosten voor consultancy worden, tenzij anders overeengekomen, een week na een begeleidingssessie gefactureerd. De door LearningWaves te maken reiskosten binnen Nederland en België zijn in de begeleidingskosten inbegrepen, onder voorwaarde dat de reis per auto kan worden gemaakt en niet als bijzondere reiskosten hebben te gelden. Bijzondere reiskosten worden separaat gefactureerd.
 4. Verzoeken voor begeleiding door een specifieke consultant, worden gemaakt op basis van beschikbaarheid van deze consultant.
 5. Bij het aangaan van een consultancy opdracht gelden de prijzen zoals deze zijn afgesproken en vastgelegd met de consultant.
 6. Met betrekking tot het verzetten/annuleren van reeds ingeplande consultancy afspraken, gelden de volgende voorwaarden: Van afspraken die 8 werkdagen of minder van te voren worden verzet/geannuleerd, wordt 20% van de kosten in rekening gebracht. Van afspraken die 6 werkdagen of minder van te voren worden verzet/geannuleerd, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Van afspraken die 4 werkdagen of minder van te voren worden verzet/geannuleerd, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht

 

Artikel 5. Wijziging of annulering door LearningWaves

 1. LearningWaves is te allen tijde gerechtigd een trainer of consultant te vervangen door een andere trainer of consultant.
 2. LearningWaves behoudt zich het recht voor een training te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt LearningWaves een alternatief aan.
 3. LearningWaves kan niet aansprakelijk gesteld worden indien zij in geval van overmacht een dienst dient te annuleren. Indien mogelijk biedt LearningWaves een alternatieve datum aan.

 

Artikel 6. Betaling

De standaard betalingstermijn is vastgelegd op de factuur. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor LearningWaves voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. LearningWaves kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade die opdrachtgever en/of deelnemer lijdt en waartegen LearningWaves verzekerd is, dan welverzekerd had behoren te zijn, en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan LearningWaves toe te rekenen tekortkoming, opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. LearningWaves is niet aansprakelijk voor enige bedrijfs- of gevolgschade, direct en/of indirect, door toedoen van ingeschakelde hulppersonen, behoudens voor zover deze schade veroorzaakt is door aan LearningWaves toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. LearningWaves is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden, noch voor stagnatie- of gevolgschade.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training gaan niet over op de opdrachtgever of de deelnemer.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LearningWaves is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 9. Reclameren

 1. De opdrachtgever dient een claim met betrekking tot de uitvoering van de trainingsovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan LearningWaves. Aangaande de claim zal een schriftelijke reactie volgen. Claims met betrekking tot de uitvoering van consultancy activiteiten dienen binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 2. Claims aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

 

Artikel 10. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 januari 2022 en gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

x