ALGEMENE VOORWAARDEN MASTER IN BUSINESS LEARNING (MBL) TRAJECT VAN LEARNINGWAVES BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het vierjarige Master in Business Learning Traject dat door LearningWaves wordt aangeboden. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie deze overeenkomst is gesloten.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan het MBL Traject deelneemt.

Artikel 2. Algemeen

 1. LearningWaves heeft als doel de opdrachtgever te ondersteunen bij het vormgeven en/of verwezenlijken van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet LearningWaves door middel van training, workshops, begeleiding, presentaties etc. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.
 2. LearningWaves verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door LearningWaves ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden dienen door LearningWaves uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden ‘uitdrukkelijk’ van de hand gewezen voor zover deze in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
 4. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en LearningWaves is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit en/of samenhangend met deze Algemene Voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de dichtstbijzijnde bevoegde rechter in de vestigingsplaats van LearningWaves.

 

Artikel 4. Inschrijving

 1. Inschrijving voor het MBL Traject vindt plaats door het versturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier via de website van LearningWaves.
 2. LearningWaves bevestigt een inschrijving steeds schriftelijk. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan het MBL Traject tot stand.
 3. Aanmeldingen worden gehonoreerd op volgorde van inschrijving.
 4. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent deelnemers en factuuradres.
 5. Bij inschrijving geldt het tarief, zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website en andere documentatie is vermeld, tenzij anders overeengekomen en dit schriftelijk is vastgelegd.
 6. De deelnamekosten van het MBL Traject worden opgedeeld in 4 gelijke termijnen en jaarlijks vooraf gefactureerd.
 7. Kosteloze ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk, na schriftelijke kennisgeving, tot 8 weken voor de geplande eerste trainingsdag.
 8. Bij annulering vanaf 8 weken voor aanvang van een MBL blok wordt het equivalent van twee trainingsblokken in rekening gebracht, geteld vanaf het moment van schriftelijke annulering. Het equivalent van twee trainingsblokken bedraagt 2/3 van de jaartermijn.

 

Artikel 5. Wijziging of annulering door LearningWaves

 1. LearningWaves is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.
 2. LearningWaves behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgever(s) worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt LearningWaves de opdrachtgever(s) een alternatief aan.

 

Artikel 6. Betaling

De standaard betalingstermijn is vastgelegd op de factuur. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor LearningWaves voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid   

 1. LearningWaves kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade die opdrachtgever en/of deelnemer lijdt en waartegen LearningWaves verzekerd is, dan wel verzekerd had behoren te zijn, en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan LearningWaves toe te rekenen tekortkoming, opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. LearningWaves is niet aansprakelijk voor enige bedrijfs- of gevolgschade, direct en/of indirect, door toedoen van ingeschakelde hulppersonen, behoudens voor zover deze schade veroorzaakt is door aan LearningWaves toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. LearningWaves is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden, noch voor stagnatie- of gevolgschade.
 4. Deelname aan sportactiviteiten en excursies, als onderdeel van het MBL traject, zijn voor eigen risico van de deelnemer.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training gaan niet over op de opdrachtgever of de deelnemer.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LearningWaves is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 9. Reclameren

 1. De opdrachtgever dient een claim met betrekking tot de uitvoering van de trainingsovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan LearningWaves. Aangaande de claim zal een schriftelijke reactie volgen. Claims met betrekking tot de uitvoering van consultancy activiteiten dienen binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 2. Claims aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

 

Artikel 10. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 januari 2022 en gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

 

x